A HELYISMERETI ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA

2004-BEN MEGJELENT KÖNYVEKKÖNYVAJÁNLÓ

"GAUDEAMUS IGITUR..."
(A TATAI GIMNÁZIUM NÉVTÁRA, 1765-2002)


Körmendi Géza Tata helytörténetének több évtizede kutatója, a város 20. századi históriájának alapműveivel járult hozzá a még megírandó Tata története monográfiájához.A Tata- és Tóváros története a két világháború között (1998) és ennek folytatása az 1939-49 közötti időszakot felölelő helytörténeti munka (2001), Körmendi számos néprajzi vonatkozású tanulmánya, cikke és könyve mellett jutott energiája szeretett városa ipartörténetének áttekintésére. A tatai tégla- és cserépgyárak története (2000) című, komplex módszerrel építkező kötetének történettudományi módszertani mondanivalója is van. (Ismertetését ld. Honismeret 2001. 2. sz. 120. l) Kutatásaiba illeszkedik Tata és Tóváros iskoláinak történetéről írott összefoglalása (1984), s a gimnázium múltjáról publikált több tanulmánya. Ezek közül a Piaristák Magyarországon című kötetben (1992) foglalta össze az oktatási intézmény 1910-1948 közötti történetét. Más társadalmi munkái mellett az iskola nyugdíjas igazgatójaként lankadatlan erővel szervezi a gimnázium volt diákjainak egyesületét. Folyamatosan szerkeszti a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Évkönyveit (1990 -). Mindezekből látható, több tekintetben is szerves folytatás a legújabban kikerült munka, A Tatai Gimnázium névtára 1765-2002. Mégis rendhagyó mű, mert mint lexikon, adattár országosan is egyedülálló az oktatástörténeti szakirodalomban. Nem ismerünk ez idáig hasonló lélegzetű, átfogó összeállítást.
A vaskos kötet a mai Eötvös József Gimnázium (1951-2002) és elődei (Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma, 1765-1948, Állami Gimnázium 1948-51) tanárainak és diákjainak életrajzi adatokkal bővített névjegyzéke. Bevezető és oktatástörténeti áttekintés, a források bemutatása, rövidítésjegyzék után következik a törzsanyag. Ez a tanárok betűrendbe sorolt névtárával indul. Az összeállító itt közli a névváltozást, a piarista rendhez való tartozást, születési és halálozási dátumot, tudományos fokozatot, szaktárgyakat, a Tatán töltött éveket. Az itt érettségizett diákok adatait tanévek sorrendjében, ezen belül betűrendben adja közre. (Név, származási hely, megye, életkor, nemzetiség, vallás stb.) A forrásul szolgáló anyakönyvek 1914-től sokkal kevesebb adatot tartalmaznak, csak születési helyet, időt és az érettségi dátumát közlik. (Anyja nevét 1997-től.) Nem voltak fellelhetőek az 1785-1814 közötti anyakönyvek, ezek az évek sajnos hiányoznak az összeállításból. A megmaradt anyakönyvek alapján 9805 tanulóról és 603 tanárról szóló szócikket tartalmaz a kötet.
E száraz tényeknél fontosabb azonban, hogy ki mindenki járt ebbe az iskolába, milyen tanárok és később híressé lett egykori diákok, kiemelkedő tudású és elismert személyiségek generációi alapozták meg az alma mater hírnevét. Esterházy és Andrássy grófok, Perczel Mór fiai, Csajághy Laura rokonsága és mások mellett Rohrbecher Miklós, Tata történetének kutatója is itt szívta magába a tudást. Szinte mindenki ismeri Öveges József nevét, aki sok, később híressé lett természettudóst indított útjára.
A könyv érdekes és értékes adatokat szolgáltat a korabeli diákság történeti-demográfiai, szociológiai viszonyairól (18-19. század). A diákság a történelmi Magyarország egész területéről verbuválódott. Az egykori (férfi) keresztnévadási szokásokra is következtethetünk belőle. A tanárok képzettsége fontos adalék az oktatás színvonalának felméréséhez. A tatai utcanevek nyelvészeti, földrajzi, kutatások számára fontosak.
Mindezek az értékek nemcsak oktatástörténeti művé avatják Körmendi Géza könyvét, de általa iránymutató tudományos alapkutatási munkát is kézbe vehet használója. Igazi jelentőségét, értékét az idő és a használói döntik majd el. Utóbbiak között minden bizonnyal ott szerepelnek az egykori diákok is. Eme érzelmi megalapozottság is fontos értéke a helytörténetírást és a tudományos alapkutatásokat is támogató, megkerülhetetlen kézikönyvnek.

Dr. Horváth Géza
Téka/Téma 2005. 1. sz.

TATABÁNYA TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYVE

Tatabánya város történelmének, honismeretihelytörténeti irodalmának egyik legújabb , s mindenképpen alapvető , hosszú évek óta várt kötete a most megjelent történelmi olvasókönyv. A nemcsak a város és Komárom-Esztergom megye számára jelentős és remélhetőleg mérhető eredményeket hozó, szemléletformáló kötet kiadását Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.
E munka polgármesteri felkérésre szerkesztődött, íródott majd négy esztendeig. Alkotóját, id. Gyüszi Lászlót aligha kell bemutatni az országos honismereti mozgalom tagjainak, szűkebb hazánk helytörténetitörténészi érdeklődésű s azt művelő szélesebb közönségnek.
Id. Gyüszi László az 1960-as években kiteljesedő honismereti mozgalom régi elkötelezettje, a Komárom-Esztergom megyei helytörténeti kutatások meghatározó személyisége. Legalább 40 éve rendszeresen kutat és publikál tudományos könyveket, tanulmányokat, cikkeket.
Az MTA VEAB-díjjal és Honismereti Munkáért kitüntetéssel elismert gazdag életművének is fontos állomása e kötet. Korábban tanárként, több éve már kizárólag helytörténészként a tudomány művelésével foglalkozott s foglalkozik több más témája mellett Tatabánya város története egyegy szeletének elemző bemutatásával is. Eddig ismeretlen forrásokat közlő cikkei, részösszefoglalásai folyamatosan jelennek meg szaklapokban s a városi hetilapban. E kötet szervesen következett szerzője megelőző forrásfeltáró, rendszerező munkásságából, tudományos kutatási eredményeiből.
Szükségessé tette e munka megjelentetését az is, hogy az 1972-ben megjelentetett városmonográfia, tanulmánygyűjtemény tematikájában, szerkezetében s tényanyag tekintetében is hiányos, nem felel meg mai ismereteinknek. Az elődtelepülések (ma Tatabánya városrészei) múltjáról kevés és pontatlan ismeretet közöl. A munkásmozgalom és ipartörténettel szemben nem érdemei szerint kezeli a bányanyitásig eltelt időszak történéseit. Egy tudományos igényű, az élet minden területére kiterjedő monográfia megírására az azóta eltelt időszak évfordulói nem teremtettek lehetőséget. E tény is aláhúzza id. Gyüszi László ettől eltérő műfajú, de azt mintegy megalapozó kötetének jelentőségét.
A Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv (1990) melyet id. Gyüszi László is felhasznált képvisel hasonlóan egynemű műfajt. Említhető lenne még az Esztergom vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztáit feltáró sorozat és gondozója, a Megyei Levéltár. Némi túlzással azt állíthatjuk: id. Gyüszi László" egyszemélyes intézményként" készítette el hézagpótló munkáját.
A kétkötetesre tervezett olvasókönyv első kötete a történelmi előidőktől a szénbányászat megjelenéséig, a 19. század végéig közöl forrásszemelvényeket, szöveges és képi dokumentumokat, leírásokat, adatokat. A bevezetés vázlatos áttekintést ad Alsó és Felsőgalla valamint Bánida történelméről. Ezt követően történeti, földrajzi leírásokkal mutatja be a tájat, a második fejezetben pedig a környék nevezetességeire hívja fel a figyelmet. A harmadik fejezettől kronológiai sorrendben tárja elénk a régmúlt régészeti, majd történelmi emlékeit. A negyedik rész idézi a középkori települések életét krónika és oklevélrészletek, birtoktörténeti iratok segítségével Ezt követi magyar és török források közlésével a hódoltság korának bemutatása. Az újjátelepült falvak sorsa a 18. században című fejezetben a jobbágyviszonyokat jellemző összeírásokat, jegyzőkönyveket idéz. A 19. század igen gazdag levéltári forrásai közül ugyancsak az úrbéri viszonyokat jellemző válogatott anyagokat találunk. Kitűnően sikerült a szerzőnek itt is a válogatás, hiszen korábbi kutatásai alapján ez az a korszak, amelyre a leginkább "rálátott". Ennek az időszaknak a forrásait használta korábbi kutatásaihoz. Itt már új típusú forrást, a statisztikát is felvonultatja az elődtelepülések népesedési adatainak idézésekor.
Az egyes fejezetek elején eligazít a korszakról és forrásanyagáról. Mindenhol a legfontosabb és legjellemzőbb iratokat és részleteket válogatta egybe. A történelmi korok főbb jellemzőinek ismertetése, bemutatása révén bárki fogalmat alkothat történelmihelytörténeti jelenségekről, jól tájékozódhat okok és következmények között. A mintaszerű alapossággal válogatott, élvezetes, tanulságos anyagot kitűnően fűzi egybe értő jegyzetekkel, tanári magyarázatokkal, így lényegre figyelő, szoros kapcsolatot alakít ki az olvasóval. Mindez megkönnyíti a szövegek értelmezését, az anyag feldolgozását. Mert arra szánták. Iskolai feldolgozásra, történelmi, helytörténeti órára szánt művet vehetünk kézbe. Megkönnyíti a pedagógus munkáját, amennyiben jól eligazít a korábbi feldolgozások eredményei és eredeti levéltári anyagokból vett korrekt szövegek közt. Azzal, hogy egy történelmi eseményről két forrást is idéz, (96100. l.) nemcsak a térség kapcsolatrendszerére mutat rá, de felhívja a figyelmet az összehasonlító elemzés módszertani szükségességére is. Messzemenően tisztában van a forrásadottságokkal, azok tipológiájával, tárgyilagos szemléletmódjával pedig segíti a tudományos kutatást, azok eredményeinek összegzését. Új anyagaival, széleskörű tényfeltárásával, tényszerűségével, tárgyilagosságával segíti a már régóta esedékes várostörténeti monográfia megalapozását. Adott közösségek, az elődtelepülések identitását erősíti, értékrendjének változását mutatja be.
Összefoglalóan elmondható: a Tatabánya történelmi olvasókönyve I. kötet hármas célt szolgál. Kiváló oktatási segédanyag, a tudományos kutatást támogatja és ismertetett erényeire tekintettel a szélesebb olvasóközönség is haszonnal forgathatja. Közérthetősége és tudományos igénye jól kiegészítik egymást. Szemléletmódja, tartalmi és szerkezeti sajátosságai, világos stílusa miatt nemcsak a tatabányaiaknak, mindenkinek ajánlható. Várjuk a II. kötetet!
(Tatabánya történelmi olvasókönyve I. Az elődtelepülések élete a szénbányászat kezdetéig. Tatabánya, 2004.)

Dr. Horváth Géza
Téka/Téma 2005. 2. sz.


TÁRGYMUTATÓ
NÉVMUTATÓ

1.
A névjegyen : antológia : [tizenkét fiatal szerző] / [... szerk. és az
interjúkat kész. Papp Endre]. - Budapest : Magyar Napló Kiadó : Fókusz
Egyesület, 2001-. - 21 cm

2. / [a kötet szerzői Bagu László ... Jász Attila et al.]. - cop. 2004.
- 324, [3] p.
ISBN 963-9603-00-7 fűzött : 2100,-Ft


2.
Acta Oeconomica MÜTF / szerk. ... Gaál Béla... - Tatabánya : Modern
Üzleti Tudományok Főiskolája, 2004- (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari
Kft.). - 21 cm

1. / [szerzők ... Belyó Pál et al.]. - 2004. - 191 p. : ill.
ISBN 963-8445-21-1 fűzött : 1000,-Ft


3.
A Bárdos László Gimnázium tanulóinak egészségi állapota a gyógytestnevelő
szemével / készítette Katonáné Téglás Zsuzsanna. - Szakdolgozat ; Semmelweis
Egyetem. Testnevelési és Sporttudományi Kar (Budapest). - [2004]. - 33 p. :
ill., színes ; 30 cm
fűzött : 2000,-Ft


4.
A bejövő áru-kezelés folyamatának átvizsgálása és a szabályozás
továbbfejlesztése a folyamatközpontú szemléletnek megfelelően / Kovács
Zoltán. - Szakdolgozat ; Budapesti Műszaki Főiskola. Keleti Károly Gazdasági
Főiskolai Kar. - 2004. - 49 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 49.
fűzött : 2000,- Ft


5.
A Berija-változat / Oliver Church. - Budapest : Viktória Könyvkiadó,
[2004]. - 396 p. ; 21 cm
Dedikált
ISBN 963-86462-9-2 fűzött : 1790,-


6.
A Csongrády család Szőgyénben / Gábris József. - Szőgyén : Szőgyén.
Önkormányzat, 2004. - 26., [17] p. : ill. ; 20 cm
fűzött : 500,-Ft


7.
A Holocaust 60. évfordulójára [Multimédia] : "minden idők mártírjainak
emlékére". - [Tata] : Tatai TV, 2004. - 1 DVD ; 13 cm
4000,-Ft


8.
A humán kontrolling szerepe egy dán tulajdonú cégnél / készítette Papp
Józsefné. - Szakdolgozat ; Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya).
- Tatabánya, 2004. - 105 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
fűzött : 2000,-Ft


9.
A japán kultúra hatása az üzleti kommunikációban / készítette Oláh
Andrea. - Szakdolgozat ; Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya).
- Tatabánya, 2004. - 55 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
fűzött : 2000,-Ft


10.
A 2004. évi rendes közgyűlés dokumentumai / [közread. a] Gyermelyi
Holding Rt. - [Gyermely] : Gyermelyi Holding Rt., 2004. - 17 p. ; 30 cm
A közgyűlés időpontja: 2004. március 30.
fűzött : 500,-Ft


11.
A 2004. évi rendes közgyűlés dokumentumai : 2004. március 27. / [közread.
a] Gyermelyi Holding Rt. - [Gyermely] : Gyermely Rt., 2004. - 17 p. ; 30 cm
A közgyűlés időpontja: 2004. március 27.
fűzött : 200,-Ft


12.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
évkönyve / [szerk. Takács Anna, Monostori Imre]. - 2004. - Tatabánya :
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára, 2004
(Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 241 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím:A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve 2004
ISSN 1218-6090
fűzött : 1600,-Ft


13.
A magyar filmek megjelenése a tatabányai mozikban napjainkban
/ készítette Rápolti Brigitta. - Szakdolgozat ; Nyugat-Magyarországi
Egyetem. Apáczai Csere János Főiskolai Kar (Győr). - Győr, 2004. - 59 p. :
ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
fűzött : 1000,-Ft


14.
A Reumatológiai Osztály betegtájékoztatója / [előszó Dávid Dezső] ;
[közread. az] Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza]. - 3.
kiad. - [Esztergom] : Vaszary Kolos Kórház, 2004. - 35 p. : ill., színes ;
20 cm
fűzött : 800,-Ft


15.
A sajtóhirdetések jellemzői, hatásmechanizmusa és kivitelezése a 24 Óra
Komárom-Esztergom megyei napilap tükrében / készítette Péntek Enikő.
- Szakdolgozat ; Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya).
- Tatabánya, 2004. - 71 p. : ill. ; 30 cm
fűzött : 2000,-Ft


16.
A semmi ágán [Hangfelvétel] / Agregator. - Tatabánya : Peron Music
Alapítvány, 2004. - 1 CD lemez (42 min 34 s) ; 12 cm
Tartalom: A semmi ágán [Hangfelvétel] ; Vigasz ; Aki néma ; Gyökerek
nélkül ; Úton ; A válság dicsérete ; Ugyanúgy ; És mégis ; Fohász. - A
felvételek 2003-ban készültek. - A mellékletben szövegközlés
PMFCD 200401 : 1500,- Ft

17.
A szeretet nosztalgiája : [versek] / Szállási Árpád ; [... Kaposi Endre
graf. ...]. - Esztergom : Esztergom és Vidéke Polgári Hetilap
Szerkesztősége, 2004 ([Esztergom] : Spori-Print "V"). - 187 p. : ill. ; 23
cm. - (Esztergomi füzetek, ISSN 1416-7425 ; 5.)
fűzött : 800,- Ft


18.
A szökés gyakorlása : [kézikönyv kezdőknek és haladóknak] / Jász Attila.
- Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 2004. - 144, [5] p. : ill. ; 17 cm
Versek. - Ill. Minyó Szert Károly
ISBN 80-7149-621-9 kötött : 2000,-Ft


19.
A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti emlékei / Motil László ; [a
szöveget gond., szerk. Horváth Géza] ; [közrem. Kemecsi Lajos]. - Tardos :
Tardos. Önkormányzat, 2004 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.).
- 83, CXX p. : ill. ; 21 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek ; 4.)
Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 963-7639-28-4 kötött : 1200,-Ft


20.
A tatabányai Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola pedagógiai
programja / [közread. a] Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola.
- 2004. - Tatabánya : Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, 2004.
- 96, 18 p. : ill. ; 30 cm + 8 mell.
Hozzákötve: A tatabányai Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
minőségirányítási programja
fűzött : 5000,-Ft


21.
A tatabányai Jászai Mari Színház története 1998-tól napjainkig
/ készítette Lajos Tímea. - Szakdolgozat ; Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Apáczai Csere János Főiskolai Kar (Győr). - Győr, 2004. - 39 p. : ill. ; 30
cm
Bibliogr.: p. 38.
fűzött : 2000,-Ft


22.
A tatai gimnázium névtára, 1765-2002 : a Kegyestanítórend Tatai
Gimnáziuma (1765-1948) és az Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az
Eötvös József Gimnázium (1951-2002) tanárai és diákjai / az adatokat
összegyűjt., a kötetet összeáll., a bev. és a kísérő tanulmányt írta
Körmendi Géza. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2004. - 424 p. ; 24 cm
A 430243. l.sz. példány dedikált
ISBN 963-446-287-1 kötött : 3000,-


23.
A teremtő emberi kéz = Manus humana / Szilvási Csaba ; [szerk. Gellériné
Lázár Márta] ; [fotók Harmati János, Kovács Péter, Czirok Tóni] ; [előszó W.
Csoma Éva]. - Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft., 2004 (Tatabánya :
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 135, [2] p. : ill. ; 26 cm
A 428442 l.sz. dedikált példány. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-8103-46-9 kötött : 2000,- Ft


24.
A XIX-XX. századi tábori erődítések a Kárpát-medencében : hadtörténeti
rekonstrukció térinformatikával / Juhász Attila. - Budapest : Tinta
Könyvkiadó, 2004. - 160 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Segédkönyvek a
hadtörténet tanulmányozásához, ISSN 1419-9696 ; 6.). (Várak, erődök,
erődítések ; 2.)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-9372-96-X kötött : 2310,-Ft


25.
A Városi Könyvtár és közművelődési intézmények munkájának, Kisbér város
kulturális életének elemzése : "Kisbér kulturális fejlődéséért, a jövő civil
városáért!" / készítette Somogyi Lászlóné. - Szakdolgozat. - Kisbér, [2004].
- 56 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
fűzött : 2000,-Ft


26.
Agostyán község története és a szerző életútja, 1733-2004 / Schlepp
Ferenc ; [fényképeket gyűjtötte Schlepp Ferenc]. - Agostyán: Magánkiad.,
2004 (Tata : Sollers Nyomda). - 217 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Agostyán község története 1733-2004-ig
ISBN 963-216-065-7 fűzött : 2000,-Ft


27.
Alapvetően délben reggeliznék inkább [Hangfelvétel] / Nemtom.
- [Tatabánya] : Peron Music Foundation, 2004. - 1 CD lemez (41 min 53 s) ;
12 cm
Tartalom: Andi [Hangfelvétel] ; Mit hoz a holnap ; Szétzúztam mindent ;
El kell mennem keresni ; 28, meg egy ; Táncolj megint velem ; Szedek füvet ;
Ne tartsatok vissza ; Fáj minden pillanat ; Meg még egy ; Fordítás ; Majdnem
húsz ; Ébredjél fel ; Tapp-tarara-rapp : unplugged ; Úgyse mondom : Hambi
remix. - A mellékletben szövegközlés
PMFCD-200403 : 1500,- Ft


28.
Asszonyok - sorsok : novelláskötet / Takácsné Csente Juliánna.
- Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft., [2004] (Tatabánya :
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-47-7 fűzött : 1000,-Ft


29.
Az Aranykocsi Rt. nagyparnak pusztai (virágtanyai) tehenészeti telepének
környezetvédelmi teljesítmény értékelése / készítette Schweighardt Ottó.
- Szakdolgozat ; Szent István Egyetem. Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Kar (Gödöllő). - Gödöllő, 2004. - 53 p. ; 30 cm
fűzött : 2000,-Ft


30.
Az elhunytak búcsúztatásának változásai egy megyei napilapban : Dolgozók
Lapja 1970-1974., 24 Óra 1989-2004 / Kuruc Viktória. - Szakdolgozat ; Vitéz
János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom). - 2004. - 42, [12]
p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 38.
fűzött : 2000,-Ft


31.
Tatabánya történelmi olvasókönyve / összeáll., a bevezetést és a
jegyzeteket írta Gyüszi László. - Tatabánya : Kernstok Károly Művészeti
Alapítvány, 2004- (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 2 db. ;
20 cm

1., Az elődtelepülések élete a szénbányászat kezdetéig. - 2004. - 237 p.
: ill. - (Castrum könyvek, ISSN 1218-3601 ; 11.)
ISBN 963-216-630-2 fűzött : 2500,-Ft


32.
Az emberi erőforrás gazdálkodás főbb kérdései : munkaidő, munkabér,
ösztönzés, motiválás / készítette Kassai Anita. - Szakdolgozat ; Modern
Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya). - Tatabánya, 2004. - 74 p. : ill.
; 30 cm
fűzött : 2000,-Ft


33.
Az írás harmadik aránya : versek / Kondor Péter ; [közread. az] Írott Szó
Alapítvány. - Budapest : Magyar Napló Kiadó : Írott Szó Alapítvány, cop.
2004. - 64, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-86488-2-1 fűzött : 798,-Ft


34.
Az Ister-Granum Eurorégió civil szervezeteinek katalógusa / [szerk. Góra
Sarolta, Halasi Sylvia, Ocskay Gyula]. - Mužla : Nadácia Budúcnost 2000 ;
Esztergom : Eurohíd Alapítvány, 2004 (Esztergom : Spori-Print "V"). - 158 p.
; 21 cm
Borítócím: Civil katalógus. - Megjelent még -Catalogue of the civil
organisations in the Ister-Granum Euroregion" címen angolul is.
fűzött : 1000,-Ft


35.
Az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár integrált rendszerének
bemutatása / kész. Kozmáné Gombkötő Hajnalka. - Szakdolgozat ; Eötvös Loránd
Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. - Budapest, 2004. - 55, [6] p. ;
30 cm
Bibliogr.: p. [56-61].
fűzött : 2000,- Ft


36.
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola szakképzési szerepe / Hanyu Zoltán.
- Szakdolgozat ; Pécsi Tudományegyetem (Pécs). Pécsi Tudományegyetem.
Természettudományi Kar. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Intézet. - [2004]. - 81, [2] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
fűzött : 2000,-Ft


37.
Catalogue of the civil organisations in the Ister-Granum Euroregion
/ [ed. Sarolta Góra, Sylvia Halasi, Gyula Ocskay]. - Mužla : Nadácia
Budúcnost 2000 ; Esztergom : Eurohíd Alapítvány, 2004. - 158 p. ; 21 cm
Borítócím: Civil katalógus. - Megjelent még -Az Ister-Granum Eurorégió
civil szervezeteinek katalógusa" címen magyarul is.
fűzött : 1000,-Ft


38.
Császár község keresztneveinek vizsgálata / készítette Szentiványi
Zsanett. - Szakdolgozat ; Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Eötvös
Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar (Budapest). - Budapest,
2004. - 108 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
fűzött : 2500,-Ft


39.
Dorog 20 éve város / írta és szerk. Tittmann János ; [levéltári munkák
Győri Krisztina, Tóth Krisztina] ; [képfeldolgozás és fotó Faragó Rudolf].
- Dorog : Dorog Város Kulturális Közalapítványa, 2004 (Dorog : Novoprint
Rt.). - 107 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-214-771-5 fűzött : 1000,-


40.
Dorogi nemzeti sport krónika, 1920-1944 / Meszes Lajos gyűjtése ; Kovács
Lajos feldolgozásában. - Dorog : Dorog Város Barátainak Egyesülete, 2004
(Dorog : PRESSZ-G-96 Bt.). - 214 p. : ill. ; 29 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN
1215-7872 ; 31.)
fűzött : 2500,-Ft


41.
Dunaalmás visszatekintő / Tóth Ferenc. - Dunaalmás : [Tóth Ferenc], 2004
(Dunaalmás : Primus Bt.). - 90, [1] p. : ill. ; 21 cm
Dedikált példány
ISBN 963-214-517-8 fűzött : 500,-Ft


42.
Egy innovatív színjátszó csoport, a tatabányai Prológ Színházi Egyesület
tevékenységének bemutatása / készítette Ónódi Andrea. - Szakdolgozat ;
Nyugat-Magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Főiskolai Kar (Győr).
- 2004. - 37 p. : ill. ; 30 cm
fűzött : 2000,-Ft


43.
Egy leromló városrész problematikái, Tatabánya - Mésztelep / kész.
Horváth Lászlóné. - Szakdolgozat ; Pécsi Tudományegyetem. Illyés Gyula
Főiskolai Kar (Szekszárd). - Szekszárd, 2004. - 66 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 62-65.
fűzött : 2000,- Ft


44.
Egyházakkal az Európai Unióba : a 2003. április 28-án Esztergomban
tartott konferencia előadásai / szerk. Bárdos István ; [... rend. a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom
(megye). Önkormányzat, 2004 (Komárom : Kompress Nyomdaipari Kft.). - 44 p. :
ill. ; 23 cm. - (Párbeszéd, ISSN 1785-7430 ; 1.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7190-63-5 fűzött : 600,-Ft


45.
Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2004. április 29-i
ülésére : beszámoló a megye könyvtári ellátásának helyzetéről, valamint a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
rendezvényeiről / előterjesztő Monostori Imre. - [Tatabánya] :
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára, 2004.
- 28 p. ; 30 cm

fűzött : 500,-Ft


46.
Eötvös újság : a tatai Eötvös József Gimnázium tájékoztató kiadványa :
[Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma] : [a
2005/2006. tanévben induló osztályokról] / [szerk. Ádám Árpád és Csúzyné
Harasztosi Julianna...]. - 2004. - Tata : Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, 2004 (Tata : Kettőspont Kiadó). - 94
p. : ill. ; 20 cm
fűzött : 800,-Ft


47.
Esztergom: a fürdőváros : városszépítés, vendéglátás : a gyarapodás
programja. - Esztergom : [Esztergom. Önkormányzat], 2004. - 54 p. : ill. ;
21x21 cm
Címadatok a borítóról
fűzött : 1000,- Ft


48.
Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1716-1718
/ Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.
Levéltár, 2004. - 113 p. ; 23 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 11.)
ISBN 963-7234-16-0 fűzött : 2000,-Ft


49.
Fejezetek a kisbéri zsidóság történetéből / Hegedüs Pál. - Kisbér :
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények, 2004 (Nagyigmánd : Multi Grafi
Nyomda). - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisbéri Honismereti Füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 963-214-958-0 fűzött : 800,- Ft


50.
Főpapok, főpásztorok, főrabbik : arcélek a huszadik századi magyar
egyháztörténetből / Gergely Jenő. - Budapest : Pannonica Kiadó, 2004. - 317
p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok után
ISBN 963-9252-94-8 kötött : 2990,-


51.
Füzitői füzetek / főszerk. Molnárné Taár Izabella ; szerk. biz. tagjai
Kaptay György, Halász Sándor. - 3. (2004). - Almásfüzitő : Harmonikus
Életért Közalapítvány, 2004 (Komárom : Multi Copy Kft.). - 56 p. : ill. ; 25
cm
ISSN 1589-1364
fűzött : 500,-Ft


52.
Gál István, 1917-1979 : egy bányaigazgató portréja / Ravasz Éva.
- Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2004 (Tatabánya
: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 167 p., [25] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 159-161. és az egyes fejezetek után
ISBN 963-217-138-1 kötött : 2000,-Ft

53.
Gyerekek az épített és természeti környezetért, 1992-1996 : a Város- és
Faluvédők Szövetségének pályázata / [szerk. Kovács Erzsébet] ; [... gyűjt.
Pincésné Kiss Klára]. - Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004.
- 264 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. egyes tanulmányok után
ISBN 963-513-177-1 fűzött : 2000,-Ft


54.
Helykeresések : három esettanulmány / Monostori Imre. - Budapest : Nap
Kiadó, 2004. - 269 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 963-9402-84-2 kötött : 2350,-


55.
25 éves a Sárbereki lakótelep / [írta Gallai Rezső]. - Tatabánya :
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft., [2004] (Tatabánya : Alfadat-Press
Nyomdaipari Kft.). - 57 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-8103-48-5 fűzött : 400,-Ft


56.
Ifjúsági "szubkultúrák" Magyarországon és Erdélyben : tanulmánykötet
/ szerk. Szapu Magda ; [közrem. Ferencz Angéla et al.]. - Budapest : Magyar
Tudományos Akadémia. Politikai Tudományok Intézete, 2004. - 237 p. ; 20 cm.
- (Scientia humana : politológia, ISSN 1216-531X)
Borító- és gerinccím: Ifjúsági "szubkultúrák"
ISBN 963-7372-01-6 fűzött : 1950,-Ft


57.
Indusztria bűvöletében : fejlesztéspolitika és a szocialista városok
/ Germuska Pál ; [közread. az] 1956-os Intézet. - [Budapest] : 1956-os
Intézet, 2004. - 237 p. : ill. ; 25 cm. - ('56 / Az 1956-os Magyar
Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, ISSN
1216-1756)
Bibliogr.: p. 225-235. és a jegyzetekben
ISBN 963-86635-1-0 kötött : 3500,-Ft


58.
Jókai : egy élet regénye / Szini Gyula. - 1. új kiad. - Budapest : Eri
Kiadó, 2004. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-8090-61-8 kötött : 2940,-


59.
Kamocsay Ákos / Dlusztus Imre ; [foto ... Kaiser Ottó]. - Pécs :
Alexandra Kiadó, 2004. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar borászok)
ISBN 963-367-560-X kötött : 1499,-


60.
-...kínok és álmok közt..." : Babitsról / Czeizel Endre [et al.] ;
[szerk. Sipos Lajos]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2004. - 323 p. : ill. ;
21 cm. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 7.)
Bibliogr. egyes tanulmányok után
ISBN 963-05-8123-X fűzött : 3450,-Ft


61.
Királyi vár és monostor : Tata és Vértesszentkereszt a középkorban / [...
írta Mezősiné Kozák Éva, Szatmári Sarolta ; [a kiáll. rendezte Kerti Károly,
Petényi Sándor] ; [fényképezte Mohainé Varga Edit]. - Tata : [Kuny Domokos
Múzeum], 2004 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 16, [1] p. :
ill. ; 21 cm. - (Kiállításvezető a tatai Kuny Domonkos Múzeum állandó
kiállításához, ISSN 1586-4871 ; 4.)
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-7110-39-9 fűzött : 600,-Ft


62.
Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási
Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és
Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0

[2/1.], Kisalföld. Komárom-Esztergomi-síkság / írták Barczi Attila, Lóczy
Dénes, Penszka Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2004. - 50
p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86453-2-6 fűzött : 560,-Ft


63.
Komárom és Szőny képviselő-testületi jegyzőkönyveinek kivonatai,
1879-1950 / Kürthy Anna, Tóth Krisztina ; [fotók Török Csaba] ;
[olvasószerk. L. Balogh Béni]. - Esztergom : Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat. Levéltár, 2004. - 506 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 12.)
Borító- és gerinccím: Komárom és Szőny képviselőtestületi
jegyzőkönyveinek kivonatai, 1879-1950
ISBN 963-7234-17-9 kötött : 3000,-Ft


64.
Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve = Statistical yearbook of
Komárom-Esztergom county / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága. - 2003. - Tatabánya : Központi
Statisztikai Hivatal. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 2004 (Tatabánya
: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 345 p. : ill., térkép ; 24 cm
Indulás: 1965.
ISSN 0866-4064
Címváltozata: Statisztikai évkönyv
fűzött : 3300,-Ft


65.
Komárom-Esztergom megye területrendezési terve : program és szerkezeti
terv : [egyeztetési anyag]. - Budapest : M-Teampannon Kft., 2004. - 74 p. :
ill., színes, részben térk. ; 30 cm + 1 térkl.
Azonos című térképmelléklettel
fűzött : 2000,-Ft


66.
Komárom-Esztergom megye területrendezési terve [Kartográfiai dokumentum]
: térszerkezeti terv / a térképet szerk. Koszorú Lajos [et al.]. - 1:125
000. - Budapest : M-Teampannon Kft., 2004. - 1 térkl. : színes
Az azonos című könyv melléklete


67.
Komárom-Esztergom megyei rocklexikon / szerk. Cserteg István. - Tatabánya
: Peron Music Foundation, 2004. - [16] p. : ill. ; 21 cm
fűzött : 500,-Ft


68.
Környezetterhelés a Vértesi Erőmű Rt-nél / készítette Molnár Gabriella.
- Szakdolgozat ; Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Eötvös Loránd
Tudományegyetem. Természettudományi Kar. - Budapest, 2004. - 63 p. : ill.,
színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 63.
fűzött : 1500,-Ft


69.
Kürti bandák : a Vág-Garam köze népzenéje / Agócs Gergely, Gombai Tamás.
- Budapest : Hagyományok Háza : Timp Kiadó, 2004. - 128 p. : ill., részben
színes, főként kotta ; 25 cm + 1 CD lemez. - (Népzenei füzetek, ISSN
0238-1494)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-86437-6-5 kötött : 2500,-Ft


70.
Kürti bandák [Hangfelvétel] : a Vág-Garam köze népzenéje / Agócs Gergely,
Gombai Tamás ; [közrem. Farkas "Dankó" Rudolf, Anyalai "Pepes" Sándor].
- Budapest : Hagyományok Háza : Timp Kiadó, 2004. - 1 CD lemez (62 min 52 s)
; 12 cm
Az azonos c. könyv melléklete
HHNFCD 22


71.
Limes, 1988-1997 : repertórium : társadalom, természet, történelem,
művelődés, művészet, irodalom / összeáll. és szerk. Kelecsényi Péterné.
- Tatabánya : [Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat], [2004]. - 57 p. ; 24
cm
A Limes 2004/4-es számának melléklete
fűzött : 500,- Ft


72.
Martos népviselete és népviseleti szakszótára / Miklós László. - Pozsony
: AB-ART Kiadó, cop. 2004. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 80-89006-93-0 fűzött : 2000,-Ft


73.
Medium regni : középkori magyar királyi székhelyek / Altmann Julianna [et
al.] ; [... szerk. Buzás Gergely] ; [... rajzait Horváth István et al.
kész.]. - 2. váltl. kiad. - Budapest : Nap Kiadó, cop. 2004. - 211, [2] p. :
ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9402-53-2 kötött : 4300,- Ft


74.
Minőségirányítási program / [közread. a] Bárdos László Gimnázium és
Szakközépiskola ; készítette az intézmény igazgatója. - Tatabánya : Bárdos
László Gimnázium és Szakközépiskola, 2004. - 22 p. ; 30 cm
fűzött : 1000,-Ft


75.
Mucsi András emlékkönyv / szerk. Kaposi Endre. - Esztergom : Esztergom és
Vidéke Polgári Hetilap Szerkesztősége, 2004. - 102 p. : ill. ; 21 cm.
- (Esztergomi füzetek, ISSN 1416-7425 ; 6.)
Bibliogr.: p. 102. - Mucsi András eddig összegyűjtött publikációinak
bibl.: p. 99-101.
fűzött : 1000,-Ft


76.
Múló idő : versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] :
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft., [2004]. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-45-0 fűzött : 800,- Ft


77.
Négy település egyesülése és iparvárossá fejlődése: Tatabánya / kész.
Czeglédi Beáta. - Szakdolgozat. - Szeged, 2004. - 47, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [48-49]
fűzött : 2000,- Ft


78.
Országra szóló tatabányaiak [CD ROM] / a program gondozói Belinszki
Zoltán, Papp Mónika, Cserteg István ; fotók Dallos István. - Tatabánya :
Peron Music Foundation, 2004. - 1 CD ROM ; 13 cm
A program hardver és szoftverigénye: IBM kompatibilis min. Pentium
számítógép, 128 MB RAM, min. 800x600 true color monitor, SB kompatibilis
hangkártya, egér Windows 98/Me/NT/XP operációs rendszer
3000,-


79.
Országúti firkáló : elvetemült történetek és más prózák, 1982-2002
/ Faludi Ádám. - Budapest : Magyar Napló Kiadó : Fókusz Egyesület, cop.
2004. - 232 [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9603-04-X kötött : 1785,- Ft


80.
Őszidő : antológia : a 11. alkalommal meghirdetett "Ősszel is nyílik még
virág" - nyugdíjasok vers- és novellaíró pályázat díjazott munkái / [a
kötetet gond. Bognár Istvánné]. - Tatabánya : Karakter-S Kft., 2004
(Tatabánya : Micropont Bt.). - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-214-312-4 fűzött : 800,- Ft


81.
Ösztönzésmenedzsment a Vértesi Erőmű Rt-nél / készítette Borbélyné
Csatári Erika. - Szakdolgozat ; Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
(Tatabánya). - Tatabánya, 2004. - 59 p. : ill. ; 30 cm
fűzött : 3000,-Ft


82.
Documenta Rudnayana Strigoniensia. - Esztergom [etc.] : Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyugati Szláv Kulturális
Kutatócsoport, 2001-. - ill. ; 24 cm

2., Rudnay-dokumentumok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
(Bibliotéka) és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében = Rudnayho
dokumenty vo fondoch Katedrálnej knižnice v Ostrihome (Bibliotéka) a
Krajinskej Széchényiho Knižnice / összeáll. Demecs Béla ; [a latin
szövegeket gond. Tóth Krisztina]. - 2004. - 183 p. - (Pons Strigoniensis.
Fontes, ISSN 1785-5225 ; 2.)

ISBN 963-9296-82-1 fűzött : 1800,-Ft


83.
Statisztikai tájékoztató / [készítették Bódiné Vajda Györgyi, Fancsali
József, Szabó Sándorné]. - 4. (2003). - Tatabánya : Központi Statisztikai
Hivatal. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 2004. - 129 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1418-5520. - Borítócím: Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom
megye
fűzött : 2500,-Ft


84.
Statisztikai tájékoztató / [készítették Bódiné Vajda Györgyi, Fancsali
József, Szabó Sándorné]. - 1. (2004). - Tatabánya : Központi Statisztikai
Hivatal. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 2004. - 120 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1418-5520. - Borítócím: Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom
megye
fűzött : 2800,-Ft


85.
Statisztikai tájékoztató / [készítették Bódiné Vajda Györgyi, Fancsali
József, Szabó Sándorné]. - 2. (2004). - Tatabánya : Központi Statisztikai
Hivatal. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 2004. - 137 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1418-5520. - Borítócím: Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom
megye
fűzött : 2800,-Ft


86.
Statisztikai tájékoztató / [készítették Bódiné Vajda Györgyi, Fancsali
József, Szabó Sándorné]. - 3. (2004). - Tatabánya : Központi Statisztikai
Hivatal. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, 2004. - 109 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1418-5520. - Borítócím: Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom
megye
fűzött : 2800,-Ft


87.
Szabadidős sportszervezetek és szakosztályok Tatabányán. - Tatabánya :
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány, 2004. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Szabadidős sportszervezetek és szakosztályok
fűzött : 500,-Ft


88.
100 éves alma mater : [a Vaszary János Általános iskola jubileumi
évkönyve...] / [... szerk. Kis Tiborné, Maráz Lászlóné] ; [fotók Kocsi Imre]
; [adatgyűjtés Szegvári Antalné] ; [főszerk. Wér Wilmos]. - Tata : Vaszary
János Általános Iskola, 2004 (Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó). - 126,
[2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kézirat lezárva: 2004. augusztus 2.
fűzött : 1000,-Ft


89.
Szentek és madonnák / [előszó Pogány Gábor] ; [a katalógust tervezte
Ölveczky Gábor] . - Tatabánya : Közművelődés Háza, [2004] (Tatabánya :
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). - 16 p. : ill., színes ; 25 cm
A tatabányai Kortárs Galéria kiállításának katalógusa
fűzött : 800,-


90.
Táj - kép - szó : az Ister-Granum Eurorégió antológiája, 2004 / vál. és
szerk. Csicsay Alajos és Ruda Gábor. - Jósvafő : Észak-Kelet Régió
Fejlesztéséért és Idegenforgalmáért Közhasznú Alapítvány, 2004. - 259 p. :
ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-844-4 fűzött : 1500,-


91.
Tarján község falusi turizmusának bemutatása az EU csatlakozás küszöbén
/ készítette Krancz Gabriella. - Szakdolgozat ; Budapesti Gazdasági
Főiskola. - 2004. - 62 p.
fűzött : 2000,-Ft


92.
Tata a vizek városa : Tata idegenforgalmi adottságai / kész. Horváth
Bernadett. - Szakdolgozat ; Nyugat-Magyarországi Egyetem. Apáczai Csere
János Főiskolai Kar (Győr). - Győr, 2004. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
fűzött : 2000,- Ft


93.
Tatabánya, 2004 : sajtóösszefoglaló : közvélemény-kutatás / készítette
Marelyin Kiss József, Dénes Attila. - Budapest : Jelenkutató Intézet, 2004.
- 15 p. : ill. ; 30 cm
fűzött : 500,-Ft


94.
Taz-Mánia platinum [Hangfelvétel]. - Tatabánya : Peron Music Alapítvány,
2004. - 1 CD lemez (51 min 49 s) ; 12 cm
PMFCD-200402 : 1500,- Ft


95.
Terézapu filmre lép avagy A pasasok is lehetnek szőkék! / Zoltán Diána.
- Gyöngyös : Pallas, 2004. - 253 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9504-76-9 kötött : 2190,-Ft


96.
Tíz év - egy évtized : a Keresztény Értelmiségek Szövetsége tatai
csoportjának tíz éve, 1994-2004 : jubileumi füzet / [szerk. Túri Róbert] ;
[... szerzők Haraszti Mihály et al.]. - Tata : Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége. Tatai Csoportja, 2004 (Tata : Baráth Jenő Nyomdája). - 64 p. :
ill. ; 26 cm
ISBN 963-217-175-6 fűzött : 1000,-Ft


97.
T.T Wáli István éremgyűjtő prédikátor cigánynyelv kutató Dunaalmáson,
1756-1780 : a cigány nyelv indiai eredetének első kimutatója / Ferenczy
Miklós. - [Tatabánya] : [Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Tatabányai Csoport],
2004. - 33 p. : ill. ; 21 cm
fűzött : 500,-


98.
Velünk élő történelem / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press
Nyomdaipari Kft., 2004. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-44-2 fűzött : 750,-Ft

99.
Vértesaljai kisokos : Magyarország első számú információs- és
reklámkiadványa : cégek, üzletek, menetrendek, orvosi rendelési idők,
térképmelléklet, színes mellékletek. - 2. (2004). - Budapest : Kisokos
Directory Kft., [2004]. - 108 p. : ill. ; 20 cm + 1 térk.
fűzött : 350,- Ft


Index

Ádám Árpád (szerk.) -> 46.
Agócs Gergely -> 69., 70.
Agregator (előadó) -> 16.
Altmann Julianna (közrem.) -> 73.
Anyalai "Pepes" Sándor (közrem.) -> 70.
B. Szatmári Sarolta -> Szatmári Sarolta
Bagu László (szerző) -> 1.
Balogh Béni, L. (szerk.) -> 63.
Barczi Attila (fotó) -> 62.
Barczi Attila -> 62.
Bárdos István (szerk.) -> 44.
Belinszki Zoltán (gond.) -> 78.
Belinszki Zoltán -> 95.
Belyó Pál (közrem.) -> 2.
Bíróné Szatmári Sarolta -> Szatmári Sarolta
Bódiné Vajda Györgyi (kész.) -> 84., 85., 86.
Bódiné Vajda Györgyi (közrem.) -> 83.
Bognár Istvánné (közrem.) -> 80.
Borbélyné Csatári Erika -> 81.
Buzás Gergely (szerk.) -> 73.
Church, Oliver (álnév) -> Keresztes József
Csatári Erika, Borbélyné -> Borbélyné Csatári Erika
Csente Juliánna, Takácsné -> Takácsné Csente Juliánna
Cserteg István (gond.) -> 78.
Cserteg István (szerk.) -> 67.
Csicsay Alajos (vál.) -> 90.
Csoma Éva, W. -> Weiszné Csoma Éva
Csúzyné Harasztosi Julianna (szerk.) -> 46.
Czeglédi Beáta -> 77.
Czeizel Endre (közrem.) -> 60.
Czirok Tóni (fotó) -> 23.
Dallos István (fotó) -> 78.
Dávid Dezső (előszó) -> 14.
Demecs Béla (összeáll.) -> 82.
Dénes Attila -> 93.
Dián Tamás -> 95.
Dlusztus Imre -> 59.
Faludi Ádám -> 79.
Fancsali József (kész.) -> 84., 85., 86.
Fancsali József (közrem.) -> 83.
Faragó Rudolf (fotó) -> 39.
Farkas "Dankó" Rudolf (közrem.) -> 70.
Ferencz Angéla (közrem.) -> 56.
Ferenczy Miklós -> 97.
Freisinger Ede -> Faludi Ádám
Gábris József -> 6.
Gallai Rezső -> 55., 98.
Gellériné Lázár Márta (szerk.) -> 23.
Gergely Jenő -> 50.
Germuska Pál -> 57.
Gombai Tamás -> 69., 70.
Góra Sarolta (szerk.) -> 34., 37.
Győri Krisztina (közrem.) -> 39.
Halasi Sylvia (szerk.) -> 34., 37.
Halász Sándor (szerk.) -> 51.
Hanyu Zoltán -> 36.
Haraszti Mihály (közrem.) -> 96.
Harasztosi Julianna, Csúzyné -> Csúzyné Harasztosi Julianna
Harmati János (fotó) -> 23.
Hegedüs Pál -> 49.
Horváth Bernadett -> 92.
Horváth Géza (gond.) -> 19.
Horváth István (ill.) -> 73.
Horváth Lászlóné -> 43.
Jász Attila (szerző) -> 1.
Jász Attila -> 18.
Juhász Attila -> 24.
Kaiser Ottó (fotó) -> 59.
Kaposi Endre (ill.) -> 17.
Kaposi Endre (szerk.) -> 75.
Kaptay György (szerk.) -> 51.
Kassai Anita -> 32.
Katonáné Téglás Zsuzsanna -> 3.
Kelecsényi Péterné -> 71.
Kemecsi Lajos (közrem.) -> 19.
Keresztes József -> 5.
Kerti Károly György (kiáll. rend.) -> 61.
Kis Tiborné (szerk.) -> 88.
Kiss Klára, Pincésné -> Pincésné Kiss Klára
Kocsi Imre (fotó) -> 88.
Kondor Péter -> 33.
Koszorú Lajos (szerk.) -> 66.
Kovács Erzsébet (szerk.) -> 53.
Kovács Lajos (feldolg.) -> 40.
Kovács Péter (fotó) -> 23.
Kozák Éva, Mezősiné -> Mezősiné Kozák Éva
Kozmáné Gombkötő Hajnalka -> 35.
Körmendi Géza (összegyűjt.) -> 22.
Krancz Gabriella -> 91.
Kuruc Viktória -> 30.
Kürthy Anna -> 63.
L. Balogh Béni -> Balogh Béni, L.
Lajos Tímea -> 21.
Lázár Márta -> Gellériné Lázár Márta
Lóczy Dénes -> 62.
Maráz Lászlóné (szerk.) -> 88.
Marelyin Kiss József -> 93.
Meszes Lajos (gyűjt.) -> 40.
Mezősiné Kozák Éva -> 61.
Miklós László -> 72.
Minyó Szert Károly (ill.) -> 18.
Mohainé Varga Edit (fotó) -> 61.
Molnár Gabriella -> 68.
Molnárné Taár Izabella (főszerk.) -> 51.
Monostori Imre (közrem.) -> 45.
Monostori Imre (szerk.) -> 12.
Monostori Imre -> 54.
Motil László -> 19.
Nemtom (előadó) -> 27.
Ocskay Gyula (szerk.) -> 34., 37.
Oláh Andrea -> 9.
Onódi Andrea -> 42.
Ölveczky Gábor (katalógust tervezte) -> 89.
Papp Józsefné -> 8.
Papp Mónika (gond.) -> 78.
Penszka Károly -> 62.
Petényi Sándor (kiáll. rend.) -> 61.
Pincésné Kiss Klára (gyűjt.) -> 53.
Pogány Gábor (előszó) -> 89.
Rápolti Brigitta -> 13.
Ravasz Éva -> 52.
Ruda Gábor (vál.) -> 90.
Sándor János (írta) -> 74.
Schlepp Ferenc -> 26.
Sipos Lajos (szerk.) -> 60.
Somogyi Lászlóné -> 25.
Szabó Sándorné (kész.) -> 84., 85., 86.
Szabó Sándorné (közrem.) -> 83.
Szállási Árpád -> 17.
Szapu Magda (szerk.) -> 56.
Szatmári Sarolta -> 61.
Szegvári Antalné (közrem.) -> 88.
Szelényi Gábor (fotó) -> 62.
Szentiványi Zsanett -> 38.
Szilvási Csaba -> 23.
Szini Gyula -> 58.
Taár Izabella, Molnárné -> Molnárné Taár Izabella
Takács Anna (szerk.) -> 12.
Takács Józsefné -> Takácsné Csente Juliánna
Takácsné Csente Juliánna -> 28., 76.
Téglás Zsuzsanna, Katonáné -> Katonáné Téglás Zsuzsanna
Tittmann János -> 39.
Tóth Ferenc -> 41.
Tóth Krisztina (közrem.) -> 39., 82.
Tóth Krisztina -> 48., 63.
Török Csaba (fotó) -> 63.
Túri Róbert (szerk.) -> 96.
Vajda Györgyi, Bódiné -> Bódiné Vajda Györgyi
Varga Edit, Mohainé -> Mohainé Varga Edit
Vulgár György (álnév) -> Belinszki Zoltán
Vulgár György (álnév) -> Dián Tamás
W. Csoma Éva -> Weiszné Csoma Éva
Weirach Wér Vilmos -> Wér Vilmos
Weiszné Csoma Éva (előszó) -> 23.
Wér Vilmos (főszerk.) -> 88.
Zoltán Diána (álnév) -> Belinszki Zoltán
Zoltán Diána (álnév) -> Dián Tamás

Index

24 Óra -> 30.
Agostyán -> 26.
Almásfüzitő -> 51.
Babits Mihály -> 60.
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola -> 36.
Bárdos László Gimnázium -> 3.
Coloplast Hungary Kft. -> 8.
Császár -> 38.
Csongrády család -> 6.
Dolgozók Lapja -> 30.
Dorog -> 39., 40.
Dorogi Atlétikai Club -> 40.
Dunaalmás -> 41.
Eötvös József Gimnázium -> 22., 46.
Erdély -> 56.
Esztergom -> 47.
European Union -> 44.
Gál István -> 52.
Hilltop Neszmély Rt. -> 59.
Ister-Granum Eurorégiós Társulás -> 34., 37.
Jászai Mari Színház, Népház -> 21.
Jókai Mór -> 58.
Kamocsay Ákos -> 59.
Kárpát-medence -> 24.
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Tatai Csoportja -> 96.
Kisbér -> 25., 49.
Komárom -> 63.
Komárom-Esztergom -> 65., 66., 99.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára -> 45.
Komárom-Esztergomi síkság -> 62.
Kortárs Galéria -> 89.
Kürt -> 69.
Magyarország -> 56.
Martovce -> 72.
Mésztelep -> 43.
metál -> 94.
Mindszenty József -> 50.
Mucsi András -> 75.
népzene -> 70.
Neszmély -> 59.
Oroszlány -> 57.
pop -> 16., 27., 94.
Prológ Színházi Egyesület -> 42.
rock -> 16., 27., 94.
Sárbereki lakótelep -> 55.
Süttő -> 19.
Szőgyén -> 6.
Szőny -> 63.
Tardos -> 19.
Tarján -> 91.
Tata -> 61., 92., 96.
Tatabánya -> 43., 57., 77., 78., 87., 93., 98.
Vág-Garam köze -> 69., 70.
Vaszary János Általános Iskola -> 88.
Vaszary Kolos Kórház -> 14.
Vértes Volán Rt. -> 32.
Vértesi Erőmű Rt. -> 68., 81.
Vértesszentkereszt -> 61.
Wáli István -> 97.


Az oldal tetejére

További információt a Megyénkről írták, kurrens sajtófigyelőben talál!
Leválogatás dátuma: 2005. június 17.